Nabór propozycji zadań do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

PODSTAWA PRAWNA

Uchwała Nr VIII/106/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2016 r.

 

TERMIN ZGŁASZANIA PROPOZYCJI ZADAŃ

Propozycje zadań do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok można zgłaszać w terminie od 1 do 30 kwietnia 2015 r.

ZASADY ZGŁASZANIA PROPOZYCJI ZADAŃ

Zgłoszenia propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może dokonać Rada Osiedla lub co najmniej 15 osób uprawnionych do udziału w konsultacjach na formularzu zgłaszania zadań zamieszczonym poniżej.

Formularz zgłaszania zadań w wersji PDF

Formularz zgłaszania zadań w wersji WORD

Formularz zgłaszania zadań dostępny jest również na stronie internetowej www.rzeszow.pl oraz w:

 • Kancelarii Ogólnej Urzędu, Rynek 1;
 • Biurze Rady Miasta Rzeszowa, al. Pod Kasztanami 8;
 • Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej NOWY ŚWIAT, ul. Krakowska 20;
 • Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno – Handlowym MILLENIUM HALL, ul. Kopisto 1;
 • Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym PLAZA, al. Rejtana 65;
 • Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w GALERII RZESZÓW, al. Piłsudskiego 44;
 • Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa w Hipermarkecie Real, al. Witosa 21;
 • siedzibach Rad Osiedli, w godzinach pełnienia dyżurów.

 

Wypełniony formularz zgłaszania zadań należy złożyć w jednym z punktów wymienionych powyżej lub wysłać listem na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, z dopiskiem „Rzeszowski Budżet Obywatelski” – wówczas za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę stempla pocztowego. Zgłoszenia można dokonać także za pomocą poczty elektronicznej przesyłając na adres rbo@erzeszow.pl skan podpisanego formularza. Zgłoszenie uznaje się za skuteczne, jeśli w formularzu zgłaszania zadań zostaną wypełnione wszystkie pola obowiązkowe. Zgłoszenia dokonane po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/106/2015

Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 marca 2015 r.

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA ZADAŃ

DO RZESZOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016 R.

 

 

 1. Kategoria zadania (właściwe zaznaczyć):

 

KATEGORIA I(budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej)  
KATEGORIA II (budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej)  
KATEGORIA III (działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym)  

 

 1. Nazwa zadania

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Szacunkowy koszt zgłaszanego zadania (szacowana suma wszystkich wydatków koniecznych, związanych z realizacją zadania):

 

 

 1. Opis zadania wraz z uzasadnieniem (należy uzasadnić potrzebę zrealizowania wnioskowanego zamierzenia oraz w jaki sposób realizacja zadania wpłynie pozytywnie na społeczność Miasta Rzeszowa):

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Dane osoby reprezentującej grupę zgłaszającą propozycję zadania lub nazwa Rady Osiedla*

 

Nazwa zadania: 

 

Imię i nazwiskolub Rada Osiedla  
Adres zamieszkania lub siedziba Rady Osiedla Ulica nr domu/bloku nr mieszkania
kod pocztowy miejscowość
Nr telefonu                    
Adres e-mail  
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 r. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa, Urząd Miasta Rzeszowa, 35 – 064 Rzeszów, Rynek 1. 

………………………………………………………………………………………………

Własnoręczny podpis

 

*dane obowiązkowe

 1. Dane zgłaszających zadanie (min. 15 osób – zbędne w przypadku zadania zgłaszanego przez Radę Osiedla)*

 

Nazwa zadania:

 

Lp. Imię i nazwisko Adres zameldowania(ulica, nr domu/bloku) PESEL Podpis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

 

*dane obowiązkowe

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 r. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa, Urząd Miasta Rzeszowa, 35 – 064 Rzeszów, Rynek 1.

 

    

………………………………………………………

Data