Nowy regulamin RBO na 2018

Rada Miasta Rzeszowa podjęła uchwałę wprowadzającą nowe zasady Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Większość pozostaje po staremu, jest natomiast kilka istotnych zmian:

 • zgłaszać propozycję może  15 mieszkańców Rzeszowa, usunięto zapis dający możliwość zgłaszania projektów przez rady osiedla bez podpisu 15 mieszkańców – teraz zgłaszanie wniosków jest sprawiedliwe dla wszystkich
 • wprowadzono ochronę danych osobowych
 • usprawniono głosowanie online i utrudniono zbieranie podpisów przez osoby trzecie. Zmniejszy to liczbę oddawanych głosów nawet o 80% w stosunku do lat ubiegłych, ale sprawi że głosować będą ci którzy faktycznie tego chcą. Dodatkowo system ten uniemożliwia wgląd osób trzecich do wrażliwych danych osobowych (czytaj PESEL)
 • zmniejszono kwoty na pojedyncze zadania w kategorii ogólnomiejskiej z 1,5mln do 1mln, oraz w kategorii trzeciej ze 100 000 zł na 50 000 co zwiększy ilość realizowanych projektów
 • zwiększono kwoty dla zadań osiedlowych ze 150 000 zł na 180 000 zł dla pojedynczego projektu – niezrozumiały jest jednak zapis “bonusa” dla najaktywniejszego osiedla który wynosi 150 000 zł – co w przypadku gdy projekt opiewał będzie na wyższą kwotę, a osiedle zyska tytuł najaktywniejszego ? – bonus powinien wynosić tyle co maksymalna kwota na pojedynczy projekt w tej kategorii
 • Fakt zamieszkiwania na terenie miasta Rzeszowa weryfikowany jest na podstawie oświadczenia, zawartego w karcie do głosowania, oraz przez pracownika urzędu miasta Rzeszowa, który weryfikuje uprawnienia do udziału w głosowaniu
 • dopuszcza się możliwość głosowania przez mieszkańców nie mających zameldowania w Rzeszowie, ale tylko papierowo – można to rozumieć że każdy obywatel Polski może głosować
 • elektronicznie mogą głosować tylko osoby zameldowane w Rzeszowie

Zmiany zaproponowane przez komisję są dobre z punktu widzenia obywatela i zgodne z ideą obywatelską.

 

 

Uchwała Nr XL/856/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2018 r.

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,

poz. 446 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

 

 • 1

 

 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miasta Rzeszowa w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zwanego w dalszej części uchwały „Budżet Obywatelski”, jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2018 r.
 2. Planowana kwota przeznaczona na zadania Budżetu Obywatelskiego wynosi 7 650 000 zł.

 

 • 2

 

 1. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego winny być zgłoszone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Propozycje zadań mogą być zgłaszane przez co najmniej 15 mieszkańców Rzeszowa, którzy

w dniu zgłoszenia ukończyli 16 lat.

 

 • 3

 

 1. Weryfikację zgłoszonych propozycji zadań przeprowadzi Komisja ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zwana dalej „Komisją”, powołana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa. W skład Komisji wejdą:

1) Radni – członkowie doraźnej komisji ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, 2) 7 przedstawicieli wskazanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

 1. Prezydent określi Regulamin prac Komisji oraz wzór protokołu, zawierający wyniki zgłoszonych propozycji zadań.

 

 • 4

 

 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Rzeszowa, którzy w dniu głosowania ukończyli 16 lat.
 2. Prezydent Miasta zapewni zainteresowanym mieszkańcom niezbędne wsparcie w przygotowywaniu propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego w zakresie spełnienia przez zadanie kryteriów, o których mowa w § 3 załącznika nr 1.
 3. Przedmiotem konsultacji będą zadania zakwalifikowane przez Komisję i podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa.
 4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w formie elektronicznej lub papierowej.
 5. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 6. Lista punktów głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 

 • 5

 

Z przeprowadzonych konsultacji Prezydent Miasta Rzeszowa składa pisemną informację Radzie Miasta Rzeszowa.

 

 

 

 • 6

 

 1. Terminy przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z konsultacjami określa harmonogram, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 2. Wyniki konsultacji są podawane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa.

 

 • 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

 

 • 8

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miasta Rzeszowa

 

Andrzej Dec

 

 

UZASADNIENIE

 

Przedłożony projekt uchwały jest inicjatywą mającą na celu zwiększenie partycypacji obywatelskiej i stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa obywateli w wydarzeniach, które ich dotyczą, poprzez:

 

 • zaktywizowanie mieszkańców Rzeszowa do komunikacji z władzą i współudział w podejmowaniu decyzji w obszarze inwestycyjnym, modernizacyjnym oraz prospołecznym, kulturalnym, oświatowym i sportowym;
 • stworzenie narzędzi, które umożliwią mieszkańcom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu;
 • włączenie i zachęcenie mieszkańców do konsultacji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra (miejskiego i osiedlowego) oraz dążenie do aktywnego zaangażowania się w proces opracowywania budżetu obywatelskiego i efektywnego wydawania wspólnych środków z budżetu Miasta;
 • edukację o samorządności i budowaniu więzi w lokalnej społeczności oraz współdziałaniu na rzecz jej rozwoju.

 

Przedłożony projekt uchwały jest kontynuacją działań rozpoczętych przez Radę Miasta Rzeszowa w 2013 r. i podejmowanych corocznie, z uwzględnieniem zmieniających się oczekiwań mieszkańców  i możliwości finansowych Miasta

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/856/2017

Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2017 r.

 

 

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji  w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

 • 1

 

Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:

 • Komisji – należy przez to rozumieć Komisję ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, powołaną przez Prezydenta Miasta Rzeszowa;
 • BIP-ie – należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa;
 • Budżecie Obywatelskim – należy przez to rozumieć Rzeszowski Budżet Obywatelski, jako część budżetu Miasta Rzeszowa na 2018 r.;
 • Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Rzeszowa;
 • mieszkańcu Rzeszowa – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, zamieszkującą na terenie miasta Rzeszowa;
 • komisji skrutacyjnej – należy przez to rozumieć komisję powołaną przez Prezydenta Miasta

Rzeszowa spośród pracowników Urzędu, której zadaniem jest obliczenie ilości głosów uzyskanych przez poszczególne zadania w każdej Kategorii i ustalenie listy zadań, które zdobyły kolejno największą liczbę głosów.

 

 • 2

 

 1. Konsultacje przeprowadza się w trzech kategoriach zadań, zwanych dalej Kategoriami:
  • Kategoria I – budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej;
  • Kategoria II – budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej;
  • Kategoria III – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.
 2. Do Kategorii I należą zadania, które ze względu na swój charakter oraz zasięg oddziaływania zaspokajają potrzeby mieszkańców miasta niezależnie od miejsca ich zamieszkania, a ich wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 1.000.000 zł.
 3. Do Kategorii II należą zadania, które będą realizowane na terenie jednego osiedla, a ich wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 180.000 zł.
 4. Do kategorii III należą zadania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym, a ich wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 50.000 zł.

 

 • 3

 

 1. Proponowane zadania muszą mieścić się w ustawowym katalogu zadań miasta Rzeszowa, a ich realizacja winna zamknąć się w ramach jednego roku budżetowego i są zlokalizowane na terenie, na którym gmina zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne.
 2. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które:
  • dotyczą budynków przeznaczonych na szkoły i placówki oświatowe, o których mowa w Ustawie o systemie oświaty,
  • dotyczą budynków i lokali będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna,
  • zakładają tylko wykonanie dokumentacji technicznej.
 3. Zgłaszane zadanie z Kategorii I i II:
  • powinno stanowić jedno kompleksowe przedsięwzięcie, dlatego nie może się składać z kilku oddzielnych, niezależnych inwestycji oraz nie może być częścią większego przedsięwzięcia wymagającego dalszych nakładów w kolejnym roku;
  • nie może być sprzeczne z dokumentami planistycznymi miasta Rzeszowa;
  • powinno być możliwe do realizacji w ciągu roku budżetowego;
  • nie może rodzić w kolejnych budżetach miasta Rzeszowa nadmiernych wydatków powstałych w wyniku realizacji proponowanego zadania.

 

 1. Zgłaszane zadanie z Kategorii III będzie realizowane na zasadach określonych w aktach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz w uchwałach Rady Miasta Rzeszowa wydanych na ich podstawie.
 2. Do zgłoszonego zadania dołącza się szacunkowy kosztorys jego realizacji.
 3. Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany kwoty zaproponowanej przez wnioskodawcę, bez konieczności konsultacji z nim, do kwoty nie wyższej niż określona w § 2.

 

 

 • 4

 

 1. Kwoty, które przeznaczy się na realizację zadań to odpowiednio:
  • 000.000 zł, na zadania z Kategorii I – przy czym kwota przeznaczona na realizację jednego zadania nie może przekroczyć 1.000.000 zł;
  • 900.000 zł, na zadania z Kategorii II – przy czym kwota przeznaczona na realizację jednego zadania nie może przekroczyć 180.000 zł;
  • 000 zł, na zadania z Kategorii III – przy czym kwota przeznaczona na realizację jednego zadania nie może przekroczyć 50.000 zł.
 2. Przyznaje się bonus dla osiedla, które uzyskało największą aktywność w głosowaniu na dane zadanie z Kategorii II. Bonus polega na przyjęciu do realizacji zadania o wartości nie przekraczającej 150.000 zł.
 3. Aktywność w głosowaniu oblicza się poprzez określenie stosunku procentowego ilości głosów oddanych przez mieszkańców na zadanie osiedlowe do liczby mieszkańców danego osiedla.
 4. Uprawnionymi do zgłoszenia zadania przyznanego w ramach bonusu są wnioskodawcy zadania, którzy w głosowaniu uzyskali najwyższą aktywność, określoną w ust. 3.

 

II. Zgłaszanie propozycji zadań

 

 • 5

 

 1. Zgłoszenia propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może dokonać 15 mieszkańców Rzeszowa, którzy w dniu zgłoszenia ukończyli 16 lat.
 2. Formularze zgłaszania zadań są dostępne w BIP-ie, na stronie internetowej www.rzeszow.pl oraz w:
  • Kancelarii Ogólnej Urzędu, Rynek 1;
  • Biurze Rady Miasta Rzeszowa, al. Pod Kasztanami 8;
  • Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej NOWY ŚWIAT, ul. Krakowska 20;
  • Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno – Handlowym MILLENIUM HALL, ul. Kopisto 1;
  • Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym PLAZA, al. Rejtana 65;
  • Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w GALERII RZESZÓW, Piłsudskiego 44;
  • Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa w Hipermarkecie bi1, al. Witosa 21.

 

 • 6

 

 1. Wypełniony formularz zgłaszania zadań należy złożyć w jednym z punktów wymienionych w § 5 ust. 2 lub wysłać listem na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, z dopiskiem „Rzeszowski Budżet Obywatelski” – wówczas za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę stempla pocztowego.
 2. Zgłoszenia można dokonać także za pomocą poczty elektronicznej przesyłając na adres rbo@erzeszow.pl skan podpisanego formularza.
 3. Zgłoszenie uznaje się za skuteczne, jeśli w formularzu zgłaszania zadań zostaną wypełnione wszystkie pola obowiązkowe.
 4. Zgłoszenia dokonane po upływie terminu wyznaczonego w harmonogramie konsultacji, stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

III. Weryfikacja zgłoszonych propozycji

 

 • 7

 

 1. Komisja dokonuje weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań pod względem prawidłowego oszacowania wartości zadania, wymogów określonych w § 3 oraz prawidłowości przydzielenia zadania do Kategorii.
 2. Wstępnej kwalifikacji zadania do poszczególnej Kategorii dokonuje wnioskodawca.
 3. Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o dokonanie zmian w treści zadania lub złożenia wyjaśnień, jeżeli czynności te umożliwią zakwalifikowanie zgłoszonego zadania do odpowiedniej Kategorii.

 

 • 8

 

 1. Komisja sporządza w podziale na Kategorie ostateczną listę zadań dopuszczonych do głosowania.
 2. Listę, o której mowa w ust. 1 Komisja publikuje w BIP-ie.
 3. Komisja rozstrzyga wątpliwości co do interpretacji przepisów niniejszych zasad i trybu.

 

IV. Wybór zadań do realizacji

 

 • 9

 

 1. O wyborze zadań do realizacji decydują w drodze głosowania mieszkańcy Rzeszowa, którzy w dniu głosowania ukończyli 16 lat.
 2. Fakt zamieszkiwania na terenie miasta Rzeszowa weryfikowany jest na podstawie oświadczenia, zawartego w karcie do głosowania.
 3. Głosowanie przeprowadza się w formie:
  • elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej http://bip.erzeszow.pl/budzetobywatelski,
  • papierowej – za pośrednictwem karty do głosowania, możliwej do pobrania z BIP-u, bądź w punkcie do głosowania, wrzuconej osobiście do urny w punkcie do głosowania, po weryfikacji tożsamości i uprawnienia do udziału w głosowaniu, przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta Rzeszowa, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 4. Głosować w formie elektronicznej mogą mieszkańcy posiadający zameldowanie na terenie miasta Rzeszowa.
 5. Mieszkańcy Rzeszowa nie posiadający zameldowania na terenie miasta mogą głosować

wyłącznie w formie papierowej.

 

 • 10

 

 1. Osoba uprawniona do udziału w konsultacjach może oddać głos na jedno zadanie w każdej z trzech Kategorii.
 2. Wyboru dokonuje się poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce karty do głosowania numeru zadania.
 3. Wpisanie w rubryce karty do głosowania numeru zadania niezgodnie z kategoryzacją zadań, określoną w karcie do głosowania powoduje nieważność głosu w części dotkniętej błędem.
 4. Dokonywanie poprawek i skreśleń w obrębie rubryki przeznaczonej do wpisania numeru zadania powoduje nieważność karty do głosowania.

 

 • 11

 

Prezydent Miasta Rzeszowa zapewni dostarczenie urn dla wszystkich punktów głosowania oraz bezpieczny odbiór głosów i dostarczenie ich komisji skrutacyjnej.

 

V. Ustalenie wyników głosowania

 

 • 12

 

 1. Wyniki głosowania ustala komisja skrutacyjna.
 2. Do realizacji zostaną przyjęte te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów.
 3. W przypadku Kategorii II, do realizacji zostanie przyjęte tylko jedno zadanie z jednego osiedla, które uzyska największą liczbę głosów z zastrzeżeniem § 4 ust. 2.
 4. W przypadku równej liczby głosów, kolejność umieszczenia zadania na liście ustali Komisja poprzez losowanie.

 

 • 13

 

 1. Jeżeli środki przeznaczone na Budżet Obywatelski nie wystarczą do realizacji zgłoszonych zadań istotnych z punktu widzenia interesów mieszkańców miasta Rzeszowa, wysokość tych środków może być, na wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa, podwyższona przez Radę Miasta Rzeszowa.
 2. Wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego opublikowane zostaną na BIP-ie oraz na stronie internetowej www.rzeszow.pl.

VI. Postanowienia końcowe

 

 • 14

 

 1. Zgłoszenie zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego lub udział w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest Prezydent Miasta Rzeszowa (Urząd Miasta Rzeszowa, 35–064 Rzeszów, Rynek 1).
 3. Celem zbierania danych osobowych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest w szczególności możliwość zweryfikowania uprawnień do udziału w konsultacjach osób zgłaszających propozycje zadań lub uczestniczących w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego. Odbiorcami tych danych są pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa oraz osoby biorące udział w opiniowaniu zgłoszonych propozycji zadań.
 4. Osoby zgłaszające propozycję zadania lub uczestniczące w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/856/2017

Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2017 r.

 

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA ZADAŃ

DO RZESZOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2018 R. 

 

 

 1. Kategoria zadania (właściwe zaznaczyć):

 

KATEGORIA I

(budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej)

 
KATEGORIA II 

(budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej)

 
KATEGORIA III 

(działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym)

 

 

 1. Nazwa zadania

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Szacunkowy koszt zgłaszanego zadania (szacowana suma wszystkich wydatków koniecznych, związanych z realizacją zadania):

 

 

 

 1. Opis zadania wraz z uzasadnieniem (należy uzasadnić potrzebę zrealizowania wnioskowanego zamierzenia oraz w jaki sposób realizacja zadania wpłynie pozytywnie na społeczność Miasta Rzeszowa):

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Dane osoby reprezentującej grupę zgłaszającą propozycję zadania*

 

Nazwa zadania:

 

 

Imię i nazwisko  
Adres zamieszkania Ulica nr domu/bloku nr mieszkania
kod pocztowy miejscowość
Nr telefonu                    
Adres e-mail  
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym  w Regulaminie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa, Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35 – 064 Rzeszów.

 

 

………………………………………………………………………………………………

Własnoręczny podpis

 

*dane obowiązkowe                                                   

 1. Dane zgłaszających zadanie (min. 15 osób):*

 

Nazwa zadania:

 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      

 

*dane obowiązkowe Uwaga!

Umieszczenie swoich danych w powyższej tabeli oraz złożenie podpisu jest jednoznaczne  z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa, Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35 – 064 Rzeszów.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/856/2017

Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2017 r.

 

KARTA DO GŁOSOWANIA

 

w konsultacjach społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego  na 2018 r.

 

Wybieram następujące zadania do realizacji w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok:
KATEGORIA I

(budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej)

Nr zadania
KATEGORIA II

(budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej)

Nr zadania
KATEGORIA III

(działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym)

Nr zadania
KARTĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
Imię Nazwisko Nazwisko panieńskie matki
 

 

   
Adres zamieszkania
Rzeszów ulica Nr bloku Nr domu
OŚWIADCZENIA
 

1.     Niniejszym oświadczam, że jestem mieszkańcem Rzeszowa, a podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

2.     Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym w § 14 ust. 3 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XL/856/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2018 r. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa, Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

 

 

 

 

…………………………………………………………………………

Własnoręczny podpis

 

 

POUCZENIE
1.     Można oddać głos na jedno zadanie w każdej z trzech Kategorii. Wyboru dokonuje się poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce karty do głosowania numeru zadania.

2.     W razie wybrania tylko jednego zadania należy w pustej kratce postawić krzyżyk.

3.     Następnie należy wpisać czytelnie swoje imię, nazwisko i nazwisko panieńskie matki oraz adres zamieszkania, a także własnoręcznie podpisać zawarte na karcie oświadczenie.

4.     Głosować można tylko raz, na jednej karcie do głosowania.

5.     Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Rzeszowa.

6.     Dokonywanie poprawek i skreśleń w obrębie rubryki przeznaczonej do wpisania numeru zadania powoduje nieważność karty do głosowania.

7.     Wpisanie w rubryce karty do głosowania numeru zadania niezgodnie z kategoryzacją zadań, określoną w karcie do głosowania powoduje nieważność głosu w części dotkniętej błędem.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/856/2017                                                                                    Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2017 r.

 

 

Lista punktów do głosowania w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

 

 1. Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu;
 2. Biuro Rady Miasta Rzeszowa, al. Pod Kasztanami 8, w godzinach pracy Urzędu;
 3. Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej NOWY ŚWIAT, ul. Krakowska 20, w godzinach otwarcia;
 4. Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno – Handlowym MILLENIUM HALL, ul. Kopisto 1, w godzinach otwarcia;
 5. Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym PLAZA, al. Rejtana 65, w godzinach otwarcia;
 6. Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w GALERII RZESZÓW, al.

Piłsudskiego 44, w godzinach otwarcia;

 1. Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa w Hipermarkecie b1, al. Witosa 21, w godzinach otwarcia;
 2. W siedzibie Rzeszowskiego Domu Kultury oraz w jego filiach. W przypadku Osiedla, na terenie którego nie ma filii RDK, punkt do głosowania ustala się w siedzibie Rady Osiedla. W tych punktach głosowanie odbędzie się w dniach: 5, 6, 7 czerwca 2017 r., w godzinach od 15:00 do 20:00.

 

 

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/856/2017

Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2017 r.

 

Harmonogram prac w sprawie przeprowadzenia konsultacji  dotyczących Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. 

 

 

 

 

 

Opis czynności

 

 

Termin

 

Przyjmowanie propozycji zadań od mieszkańców

 

Od 16 marca do 14 kwietnia 2017 r.
 

Weryfikacja zgłoszonych zadań

 

Od 18 kwietnia do 12 maja 2017 r.
 

Publikacja listy zadań przyjętych do głosowania oraz wzoru karty do głosowania

 

Do dnia 17 maja 2017 r.
 

Głosowanie

 

Od 19 maja do 12 czerwca 2017 r.
 

Ogłoszenie wyników głosowania

 

Do 3 lipca 2017 r.

źródło: http://bip.erzeszow.pl/konsultacje-spoleczne/rzeszowski-budzet-obywatelski/na-2018-r/24819,nabor-propozycji-zadan-do-rzeszowskiego-budzetu-obywatelskiego-na-2018-rok.html