Regulamin Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

Radni uchwalili nowy regulamin, kartę do głosowania, formularz zgłoszeniowy oraz nowe zasady. Dodatkowo wprowadzono bonus dla najaktywniejszego osiedla Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017r.

Uchwała Nr ……………

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia …………………….

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2017 r.

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.)

Rada Miasta Rzeszowa

uchwala, co następuje:

 

 • 1
 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miasta Rzeszowa w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zwanego w dalszej części uchwały „Budżet Obywatelski”, jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2017 r.
 2. Planowana kwota przeznaczona na zadania Budżetu Obywatelskiego wynosi 7 650 000 zł.
 • 2
 1. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego określa załącznik
  nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego winny być zgłoszone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Propozycje zadań mogą być zgłaszane przez Radę Osiedla lub co najmniej 15 osób, które w dniu zgłoszenia ukończyły 16 lat i są zameldowane na terenie miasta Rzeszowa.
 • 3
 1. Weryfikację zgłoszonych propozycji zadań przeprowadzi Komisja ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zwana dalej „Komisją”, powołana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa. W skład Komisji wejdą:
 • Radni – członkowie doraźnej komisji ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego,
 • 7 przedstawicieli wskazanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.
 1. Prezydent określi Regulamin prac Komisji oraz wzór protokołu, zawierający wyniki zgłoszonych propozycji zadań.
 • 4
 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 16 lat oraz są zameldowane na terenie miasta Rzeszowa.
 2. Prezydent Miasta zapewni zainteresowanym mieszkańcom niezbędne wsparcie
  w przygotowywaniu propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego w zakresie spełnienia przez zadanie kryteriów, o których mowa w 3 załącznika nr 1.
 3. Przedmiotem konsultacji będą zadania zakwalifikowane przez Komisję i podane do publicznej wiadomości w punktach przyjmujących wypełnione karty do głosowania oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rzeszowa.
 4. Głosowanie może być przeprowadzone w formie papierowej lub elektronicznie.
 5. Prezydent opracuje i upowszechni zasady i tryb głosowania elektronicznego.
 6. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 • 5

Z przeprowadzonych konsultacji Prezydent Miasta Rzeszowa składa pisemną informację Radzie Miasta Rzeszowa.

 • 6
 1. Terminy przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z konsultacjami określa harmonogram, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 2. Wyniki konsultacji są podawane do publicznej wiadomości:
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa,
 • w formie komunikatu prasowego.
 • 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

 • 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący

Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały jest inicjatywą mającą na celu zwiększenie partycypacji obywatelskiej i stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa obywateli w wydarzeniach, które ich dotyczą, poprzez:

 • zaktywizowanie mieszkańców Rzeszowa do komunikacji z władzą i współudział
  w podejmowaniu decyzji w obszarze inwestycyjnym, modernizacyjnym oraz prospołecznym, kulturalnym, oświatowym i sportowym;
 • stworzenie narzędzi, które umożliwią mieszkańcom faktyczne współdecydowanie
  o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu;
 • włączenie i zachęcenie mieszkańców do konsultacji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra (miejskiego i osiedlowego) oraz dążenie do aktywnego zaangażowania się w proces opracowywania budżetu obywatelskiego i efektywnego wydawania wspólnych środków z budżetu Miasta;
 • edukację o samorządności i budowaniu więzi w lokalnej społeczności oraz współdziałaniu na rzecz jej rozwoju.

Przedłożony projekt uchwały jest kontynuacją działań rozpoczętych przez Radę Miasta Rzeszowa w 2013 r. i podejmowanych corocznie, z uwzględnieniem zmieniających się oczekiwań mieszkańców
i możliwości finansowych Miasta.

 

     Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr …………….

                                                                                                                   Rady Miasta Rzeszowa

z dnia ………………………

 

 

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji

w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 • 1

 

Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:

 • Komisji – należy przez to rozumieć Komisję ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, powołaną przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.
 • BIP – należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa;
 • Budżet Obywatelski – należy przez to rozumieć Rzeszowski Budżet Obywatelski, jako część budżetu Miasta Rzeszowa na 2017 r.;
 • Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Rzeszowa;
 • osobie uprawnionej do udziału w konsultacjach – należy przez to rozumieć osobę, która najpóźniej w dniu zgłaszania zadań lub w dniu głosowania kończy 16 lat oraz jest zameldowana na terenie miasta Rzeszowa.
 • 2
 1. Konsultacje przeprowadza się w trzech kategoriach zadań, zwanych dalej Kategoriami:
 • Kategoria I – budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej;
 • Kategoria II – budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej;
 • Kategoria III – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.
 1. Do Kategorii I należą zadania, które ze względu na swój charakter oraz zasięg oddziaływania zaspokajają potrzeby mieszkańców miasta niezależnie od miejsca ich zamieszkania, a ich wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 1.500.000 zł.
 2. Do Kategorii II należą zadania, które będą realizowane na terenie jednego osiedla, a ich wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 150.000 zł.
 3. Do kategorii III należą zadania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym, a ich wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 100.000 zł.
 • 3
 1. Proponowane zadania muszą mieścić się w ustawowym katalogu zadań miasta Rzeszowa, a ich realizacja winna zamknąć się w ramach jednego roku budżetowego.
 2. Zgłaszane zadanie z Kategorii I i II:
 • powinno stanowić jedno kompleksowe przedsięwzięcie, dlatego nie może się składać
  z kilku oddzielnych, niezależnych inwestycji oraz nie może być częścią większego przedsięwzięcia wymagającego dalszych nakładów w kolejnym roku;
 • nie może być sprzeczne z dokumentami planistycznymi miasta Rzeszowa;
 • powinno być możliwe do realizacji w ciągu roku budżetowego;
 • nie może rodzić w kolejnych budżetach miasta Rzeszowa nadmiernych wydatków powstałych w wyniku realizacji proponowanego zadania.
 1. Zgłaszane zadanie z Kategorii III będzie realizowane na zasadach określonych w aktach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz w uchwałach Rady Miasta Rzeszowa wydanych na ich podstawie.
 2. Do zgłoszonego zadania dołącza się szacunkowy kosztorys jego realizacji.
 3. Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany kwoty zaproponowanej przez wnioskodawcę, bez konieczności konsultacji z nim, do kwoty nie wyższej niż określona w § 2.
 • 4
 1. Kwoty, które przeznaczy się na realizację zadań to odpowiednio:
 • 500.000 zł, na zadania z Kategorii I – przy czym kwota przeznaczona na realizację jednego zadania nie może przekroczyć 1.500.000 zł;
 • 500.000 zł, na zadania z Kategorii II – przy czym kwota przeznaczona na realizację jednego zadania nie może przekroczyć 150.000 zł;
 • 000 zł, na zadania z Kategorii III – przy czym kwota przeznaczona na realizację jednego zadania nie może przekroczyć 100.000 zł.
 1. W razie niewykorzystania środków na zadania z Kategorii I, środki te zostaną przeznaczone na zadania z Kategorii II.
 2. Przyznaje się bonus dla osiedla, które uzyskało największą aktywność w głosowaniu na dane zadanie z Kategorii II. Bonus polega na przyjęciu do realizacji zadania o wartości nie przekraczającej 150 000 zł.
 3. Aktywność w głosowaniu oblicza się poprzez określenie stosunku procentowego ilości głosów oddanych przez mieszkańców na zadanie osiedlowe do liczby mieszkańców danego osiedla.
 4. Uprawnionymi do zgłoszenia zadania przyznanego w ramach bonusu są wnioskodawcy zadania, którzy w głosowaniu uzyskali najwyższą aktywność, określoną w pkt. 4.
 1. Zgłaszanie propozycji zadań

 

 • 5
 1. Zgłoszenia propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może dokonać Rada Osiedla lub co najmniej 15 osób uprawnionych do udziału w konsultacjach.
 2. Formularze zgłaszania zadań są dostępne na BIP, na stronie internetowej www.rzeszow.pl
  oraz w:
 • Kancelarii Ogólnej Urzędu, Rynek 1;
 • Biurze Rady Miasta Rzeszowa, al. Pod Kasztanami 8;
 • Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej NOWY ŚWIAT, ul. Krakowska 20;
 • Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno – Handlowym MILLENIUM HALL, ul. Kopisto 1;
 • Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym PLAZA, al. Rejtana 65;
 • Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w GALERII RZESZÓW,
  Piłsudskiego 44;
 • Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa w Hipermarkecie Real, al. Witosa 21;
 • siedzibach Rad Osiedli, w godzinach pełnienia dyżurów.
 • 6
 1. Wypełniony formularz zgłaszania zadań należy złożyć w jednym z punktów wymienionych w § 5 ust. 2 lub wysłać listem na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów,
  z dopiskiem „Rzeszowski Budżet Obywatelski” – wówczas za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę stempla pocztowego.
 2. Zgłoszenia można dokonać także za pomocą poczty elektronicznej przesyłając na adres rbo@erzeszow.pl skan podpisanego formularza.
 3. Zgłoszenie uznaje się za skuteczne, jeśli w formularzu zgłaszania zadań zostaną wypełnione wszystkie pola obowiązkowe.
 4. Zgłoszenia dokonane po upływie terminu wyznaczonego w harmonogramie konsultacji, stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały nie będą rozpatrywane.

III. Weryfikacja zgłoszonych propozycji

 

 • 7

 

 1. Komisja dokonuje weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań pod względem prawidłowego oszacowania wartości zadania, wymogów określonych w § 3 oraz prawidłowości przydzielenia zadania do Kategorii.
 2. Wstępnej kwalifikacji zadania do poszczególnej Kategorii dokonuje zgłaszający.
 3. Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o dokonanie zmian w treści zadania lub złożenia wyjaśnień, jeżeli czynności te umożliwią zakwalifikowanie zgłoszonego zadania do odpowiedniej Kategorii.
 • 8
 1. Komisja sporządza w podziale na Kategorie ostateczne listy zadań dopuszczonych do głosowania i listę zadań odrzuconych.
 2. Komisja publikuje w BIP listy, o których mowa w ust. 1.
 3. Komisja rozstrzyga wątpliwości co do interpretacji przepisów niniejszych zasad i trybu.
 1. Wybór zadań do realizacji
 • 9
 1. O wyborze zadań do realizacji decydują, w drodze bezpośredniego głosowania, mieszkańcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 16 lat oraz są zameldowani na terenie miasta Rzeszowa.
 2. Formularz karty do głosowania stanowiący załącznik nr 3 do uchwały jest dostępny w BIP oraz
  w punktach, o których mowa w niniejszych zasadach w § 5 ust. 2.

 

 • 10
 1. Głosowanie w formie papierowej polega na wypełnieniu wymaganych rubryk na karcie do głosowania i dostarczeniu jej do Urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 • wrzucenie do urny w jednym z punktów, o których mowa w § 5 ust. 2;
 • zeskanowanie karty i przesłanie pocztą elektroniczną na adres rbo@erzeszow.pl;
 • wysłanie karty listem na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów,
  z dopiskiem „Rzeszowski Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE” – za datę oddania głosu uważa się datę stempla pocztowego.
 1. Oddanie głosu w formie elektronicznej realizuje się poprzez wejście na stronę internetową http://bip.erzeszow.pl/budzetobywatelski i postępowanie zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją. Instrukcja zostanie opublikowania jednocześnie z kartą do głosowania.
 • 11
 1. Osoba uprawniona do udziału w konsultacjach może oddać głos na jedno zadanie w każdej
  z trzech Kategorii.
 2. Wyboru dokonuje się poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce karty do głosowania numeru zadania.
 3. Wpisanie w rubryce karty do głosowania numeru zadania niezgodnie z kategoryzacją zadań, określoną w karcie do głosowania powoduje nieważność głosu w części dotkniętej błędem.
 4. Dokonywanie poprawek i skreśleń w obrębie rubryki przeznaczonej do wpisania numeru zadania powoduje nieważność karty do głosowania.
 • 12

Prezydent Miasta Rzeszowa zapewni dostarczenie urn dla wszystkich punktów głosowania oraz bezpieczny odbiór głosów i dostarczenie ich komisji skrutacyjnej.

 1. Ustalenie wyników głosowania

 

 • 13
 1. Wyniki głosowania ustala komisja skrutacyjna powołana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa spośród pracowników Urzędu.
 2. Komisja skrutacyjna oblicza ilość głosów uzyskanych przez poszczególne zadania w każdej Kategorii i ustala listę zadań, które zdobyły kolejno największą liczbę głosów.
 • 14
 1. Do realizacji zostaną przyjęte te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów.
 2. W przypadku Kategorii II, do realizacji zostanie przyjęte tylko jedno zadanie z jednego osiedla, które uzyska największą liczbę głosów.
 3. W przypadku równej liczby głosów, kolejność umieszczenia zadania na liście ustali Komisja poprzez losowanie.
 • 15
 1. Jeżeli środki przeznaczone na Budżet Obywatelski nie wystarczą do realizacji zgłoszonych zadań istotnych z punktu widzenia interesów mieszkańców miasta Rzeszowa, wysokość tych środków może być, na wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa, podwyższona przez Radę Miasta Rzeszowa.
 2. Wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego opublikowane zostaną na BIP oraz na stronie internetowej www.rzeszow.pl.
 1. Postanowienia końcowe

 

 • 16
 1. Zgłoszenie zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego lub udział w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest Prezydent Miasta Rzeszowa (Urząd Miasta Rzeszowa, 35–064 Rzeszów, Rynek 1).
 3. Celem zbierania danych osobowych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest w szczególności możliwość zweryfikowania uprawnień do udziału w konsultacjach osób zgłaszających propozycje zadań lub uczestniczących w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego. Odbiorcami tych danych są pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa oraz osoby biorące udział w opiniowaniu zgłoszonych propozycji zadań.
 4. Osoby zgłaszające propozycję zadania lub uczestniczące w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

                                                                                           Załącznik Nr 4 do Uchwały …………………

Rady Miasta Rzeszowa z dnia ………………..

 

Harmonogram prac w sprawie przeprowadzenia konsultacji

dotyczących Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.

Opis czynności Termin
Przyjmowanie propozycji zadań od mieszkańców Od 16 do 31 marca 2016 r.
Weryfikacja zgłoszonych zadań Od 1 do 29 kwietnia 2016 r.
Publikacja listy zadań przyjętych do głosowania oraz wzoru karty do głosowania Do dnia 10 maja 2016 r.
Głosowanie Od 10 do 31 maja 2016 r.
Ogłoszenie wyników głosowania Do 24 czerwca 2016 r.