UCHWAŁA NR LXXIV/1337/2014 RADY MIASTA RZESZOWA

z14621677qnasz-plakat-zachecajacy-do-udzialu-w-akcjiRzeszowski Budżet Obywatelski był inicjatywą społeczną, Stowarzyszenie Rowery.Rzeszow.pl było inicjatorem wprowadzenia odrębnego budżetu na działania rowerowe. Działacze stowarzyszenia od wielu lat starali doprosić się Prezydenta Ferenca o wpisanie wydzielonego stałego budżetu na rozwój infrastruktury rowerowej w mieście. Prezydent Ferenc twierdził że ścieżki rowerowe są budowane przy okazji każdego remontu, lub budowy nowej drogi. Argumentował również że w swoim turne po rzeszowskich osiedlach rozmawia z mieszkańcami o ich potrzebach, więc nie ma potrzeby wydzielać osobnego budżetu. Rowerzystów to nie przekonywało i uważali że nie można tworzyć infrastruktury rowerowej “przy okazji” tylko trzeba mieć wizję całości i stałe fundusze na ich realizację.

Stowarzyszenie Rowery.Rzeszow.pl we wrześniu 2013r.zorganizowało  Masę krytyczną, której celem było pokazanie sprzeciwu urzędnikom niedostrzegającym ich potrzeb. Sprawą zainteresowała się Gazeta Wyborcza, która w porozumieniu z przedstawicielami stowarzyszenia zainicjowała akcję zbierana podpisów pod petycją do Prezydenta Ferenca o wprowadzenie budżetu na stojaki rowerowe. Zebrano 4 000 podpisów. Po tym fakcie radni postanowili idąc śladem za innymi miastami wprowadzić odrębny budżet, ale nie tylko na stojaki rowerowe, a obywatelski gdzie to mieszkańcy w drodze głosowania będą decydować na co przeznaczyć publiczne pieniądze. Prezydent nie miał wyjścia, uchwałą rady miasta Rzeszowa wprowadzono Rzeszowski Budżet Obywatelski.

Petycja. Chcemy stojaków w budżecie!

Szanowny Panie Prezydencie

My, niżej podpisani, zwracamy się z prośbą o wpisanie do budżetu odpowiedniej kwoty na zakup i montaż stojaków rowerowych pod szkołami i we wskazanych przez mieszkańców lokalizacjach w mieście.
Uważamy, że jeśli wciąż sprawy rowerowe będą realizowane doraźnie i wszystko będzie się obracać wokół szukania oszczędności czy też w taki sposób, że szkolny konserwator własnym sumptem zespawa te stojaki z kawałków metalu, to nigdy nie będzie w naszym mieście pod tym względem porządnie.

Potrzebujemy zapisów w budżecie centralnym na ten cel tak, jak robią to już inne miasta: Wrocław, Łódź i Gdańsk. W samym tylko Wrocławiu w tym roku postawiono prawie 700 stojaków – przeznaczono na to kwotę ok. 300 tys. zł.

Naszym zdaniem w Rzeszowie potrzeba ok. 300 stojaków w samym centrum i 700 na pozostałych osiedlach. W budżecie miasta powinno się na to zarezerwować ok. 400 tys. zł. Takiej kwoty nie wygospodaruje się na pewno z oszczędności. Koszt jednego stojaka w kształcie odwróconej litery ”U” z montażem to ok. 300-400 zł. Można też ten koszt obniżyć, umawiając się z salonem rowerowym, który np. pokryje koszt montażu w zamian za reklamę na stojaku.

Jeżeli miasto inwestuje w infrastrukturę drogową, w tym m.in. w budowę parkingów i miejsc postojowych dla aut, które są wielokrotnie droższe od stojaków rowerowych, nie ma powodów, dla których nie należałoby inwestować w parkingi rowerowe

Chcemy zrównoważonego transportu w Rzeszowie, za którym stoi infrastruktura z prawdziwego zdarzenia. Zacznijmy od wpisania pieniędzy na stojaki do centralnego budżetu miasta na 2014 rok.

masa-krytyczna-rbo-2013

Nieoficjalnie mówiono że Prezydenta drażnił fakt 6 mln zł (<1% ogólnego budżetu miasta) które do tej pory wydawał na swoje inwestycje, a teraz wyda na projekty innych autorów, którzy będą szczycić się z ich realizacji i promować swój wizerunek.

W pierwszej edycji Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 nie wprowadzono limitu kwotowego na pojedynczy projekt. “Konflikt wokół kształtu przyszłorocznego budżetu wybuchł, kiedy okazało się, że na 97 wniosków , aż 31 dotyczyło rozbudowy Parku Papieskiego przy rzeszowskiej katedrze. Każdy z nich nazywał się tak samo, opiewał na identyczną kwotę  5,53 mln zł . Projekt zgłosili m.inn   komendant Straży Miejskiej, wicedyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, szef Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i inni urzędnicy” – źródło: Gazeta Wyborcza

Zapytany o to przez Rzeszow-news.pl Łukasz Dziągwa, wicedyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, zaprzeczył, że był inspirowany przez prezydenta. Dodał również, że wniosek o rozbudowę Parku Papieskiego złożył jako przewodniczący Rady Osiedla Grota Roweckiego na prośbę prezesa MPEC-u Józefa Wichera. – Zwrócił się od nas z taką prośbą, a my przyklasnęliśmy inicjatywie, ale to nie znaczy, że zostanie wybrany. Na naszym osiedlu mamy bowiem dwa wnioski i mam nadzieję, że nasi mieszkańcy będą na nie głosować – wyjaśniał Dziągwa.

Projekt wyceniony był na 5,53 z łącznej puli 6mln zł. Oznaczało to, że jeżeli przejdzie do realizacji wszystkie inne zostaną odrzucone. Miało to podwójne znaczenie; po pierwsze zrealizować tuż przed wyborami długo obiecywany przez Prezydenta Park Papieski przy pobliskiej katedrze, oraz zablokować wszystkie pozostałe projekty zgłoszone przez zwykłych mieszkańców miasta, burząc idee samego budżetu.. Tak też się stało urzędnicy i wysoko postawieni dyrektorzy, oraz lokalne parafie nakłaniały wiernych do głosowania na park papieski, który zajął pierwsze miejsce i zdominował pierwszą edycję Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Pomimo walki radnej PO pani Kaźmierczak nic nie udało się zrobić. Radny Wisław Buż Reprezentujący Rozwój Rzeszowa Tadeusza Ferenca, przewodniczący komisji do spraw RBO, nie zrobił nic w tej kwestii twierdząc że projekt budowy parku Papieskiego jest zgodny z regulaminem. Pomimo sprzeciwu mieszkańców, zgłoszeń do CBA – Inwestycję zrealizowano w 2015r.

Prezydent dał słowo, że jeśli Park Papieski wygra głosowanie, w przyszłym roku sfinansuje inne inwestycje, które zyskają największe poparcie. – Gazeta Wyborcza

W kolejnych edycjach po interwencjach mieszkańców wprowadzono dodatkowe zapisy w regulaminie, oraz możliwość głosowania online. Mamy nadzieję że następne edycje budżetu obywatelskiego będą bardziej obywatelskie niż urzędnicze.

UCHWAŁA NR LXXIV/1337/2014 RADY MIASTA RZESZOWA

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2015 r.

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miasta Rzeszowa w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zwanego w dalszej części uchwały „RBO”, jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2015 r.
 2. Planowana kwota przeznaczona na zadania Budżetu Obywatelskiego wynosi 6 500 000 zł.

§2

 1. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie RBO na 2015 rok określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Propozycje zadań do realizacji w ramach RBO winny być zgłoszone na formularzach stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Propozycje zadań mogą być zgłaszane przez Radę Osiedla lub co najmniej 15 osób, które w dniu zgłoszenia ukończyły 16 lat i są zameldowane na terenie miasta Rzeszowa.

§3

 1. Weryfikację zgłoszonych propozycji zadań przeprowadzi Komisja ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zwana dalej „Komisją”, powołana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.
 2. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1 wejdzie:

     – 5 radnych wskazanych przez Radę Miasta Rzeszowa,

    – 7 przedstawicieli wskazanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

 1. Prezydent określi wzór protokołu z prac Komisji oraz Regulamin jej prac.
 2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 16 lat oraz są zameldowane na terenie miasta Rzeszowa.
 3. Prezydent Miasta zapewni zainteresowanym mieszkańcom niezbędne wsparcie w przygotowywaniu propozycji zadań do RBO w zakresie spełnienia przez zadanie kryteriów, o których mowa w § 3 załącznika nr 1.
 4. Przedmiotem konsultacji będą zadania zakwalifikowane przez Komisję i podane do publicznej wiadomości w punktach przyjmujących wypełnione karty do głosowania oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rzeszowa.
 5. Głosowanie może być przeprowadzone w formie papierowej lub elektronicznie.
 6. Prezydent opracuje i upowszechni zasady i tryb głosowania elektronicznego oraz wzór papierowej karty do głosowania. Karta ta musi zawierać:

1)   objaśnienie zasad głosowania,

2)   dane głosującego: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL,

3)   własnoręczny podpis.

§5

Z przeprowadzonych konsultacji Prezydent Miasta Rzeszowa składa pisemną informację Radzie Miasta Rzeszowa.

§6

 1. Terminy prowadzenia poszczególnych czynności związanych z konsultacjami określa harmonogram, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 2. Wyniki konsultacji są podawane do publicznej wiadomości:

–      na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa,

–     w formie pisemnej i elektronicznej wszystkim radnym Miasta Rzeszowa,

–     w formie komunikatu prasowego.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec

UZASADNIENIE

Przedstawiona uchwała jest modyfikacją uchwały z 2013 roku, którą wprowadzono pierwszy w naszym Mieście budżet obywatelski. Najistotniejsze różnice to:

–          zwiększenie kwoty budżetu do 6,5 min zł

–          podzielenie zadań na dwie kategorie: zadania inwestycyjne oraz społeczne

–          bezwarunkowe przeznaczenie na zadania społeczne kwoty 500.000 zł

–          zobowiązanie Prezydenta Miasta do zapewnienia merytorycznego wsparcia dla autorów wniosków do budżetu obywatelskiego

–          nieznaczne uproszczenie formularza do zgłaszania propozycji zadań (załącznik nr 2)

–          zmniejszenie z trzech do dwóch liczby głosów przysługujących każdemu głosującemu

–          wprowadzenie możliwości bezpośredniego głosowania przez internet

–          wyposażenie punktów, przyjmujących karty do głosowania w formie papierowej, w zapieczętowane urny

–          zobowiązanie komisji weryfikującej wnioski do sukcesywnego publikowania jej decyzji

–          rezygnacja ze wskazywania terminu ogłoszenia wyników – tak jak przy głosowaniach podczas wyborów, wyniki zostaną podane natychmiast po ich ustaleniu

W stosunku do wersji przedstawionej Państwu radnym na sesję 25. kwietnia niniejszy projekt różni się jedynie kształtem harmonogramu, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok

§1

Postanowienia wstępne

 1. Przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Rzeszowa w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Rzeszowa na 2015 r., zwanych dalej RBO.
 2. Konsultacje przeprowadza się w dwóch kategoriach zadań, zwanych dalej Kategoriami:

-Kategoria 1 – budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej,

– Kategoria 2 – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

 1. Proponowane zadania muszą się mieścić w granicach kompetencji Miasta Rzeszowa, a ich realizacja musi się zamknąć w ramach jednego roku budżetowego.
 2. Zgłaszane zadanie z Kategorii 1 musi być jednym kompleksowym przedsięwzięciem, dlatego:

a)   nie może się składać z kilku oddzielnych, niezależnych inwestycji

b)   nie może być jedynie projektem większego przedsięwzięcia wymagającego dalszych nakładów w kolejnym roku.

 1. Na zadania z Kategorii 1 przeznaczy się kwotę 6.000.000 zł, a na zadania z Kategorii 2 – 500.000 zł.

§2

Zgłaszanie propozycji zadań

 1. Formularz zgłaszania zadań do zrealizowania w ramach RBO jest dostępny na stronie internetowej www.rzeszow.ploraz w jednym z poniższych punktów głosowania:

–       Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa – Rynek 1,

–       Biurze Rady Miasta Rzeszowa przy al. Pod Kasztanami 8,

–       Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej Nowy Świat, ul. Krakowska 20,

–       Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno – Handlowym Millenium Hall, ul. Kopisto 1,

–       W Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym Plaza, al. Rejtana 65,

–       Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa w Hipermarkecie Real, al. Witosa 21,

–       Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa w Hipermarkecie E. Leclerc, al. Rejtana 69,

–     siedzibach Rad Osiedli, w godzinach pełnienia dyżurów.

 1. Wypełniony formularz opisujący zgłaszane zadanie należy złożyć w jednym z punktów wymienionych w ust. 1 lub wysłać listem na adres Urzędu Miasta Rzeszowa (ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów) z dopiskiem „Rzeszowski Budżet Obywatelski” – wówczas za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę stempla pocztowego.
 2. Zgłoszenia można dokonać także poprzez Internet na adres rbo@,erzeszow.plprzesyłając skan podpisanego formularza. Zgłoszenie uważa się za dostarczone w przypadku otrzymania pocztą elektroniczną zwrotnego potwierdzenia odbioru.
 3. Zgłoszenie uznaje się za ważne, jeśli zostaną wypełnione wszystkie pola obowiązkowe. Zgłoszenia takie są sukcesywnie publikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa.
 4. Zgłoszenia dokonane po upływie terminu wyznaczonego w harmonogramie konsultacji, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały nie będą rozpatrywane.

§3

Weryfikacja zgłoszonych propozycji

 1. Zgłoszone propozycje zadań zostaną zweryfikowane przez Komisję, wg kryteriów określonych w ust. 2.
 2. Analiza zgłoszonych zadań jest przeprowadzana pod względem:

–  braku sprzeczności z dokumentami planistycznymi Miasta Rzeszowa,

–  możliwości realizacji w ciągu roku budżetowego,

–  rzeczywistego kosztu,

–  możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Miasta Rzeszowa ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji proponowanego zadania.

 1. Komisja:

1)     kwalifikuje zadania do poszczególnych kategorii;

2)     może zwrócić się do przedstawiciela wnioskodawcy o dokonanie zmian w treści zadania lub złożenia wyjaśnień, jeżeli umożliwi to zakwalifikowanie zadania do głosowania;

3)     sukcesywnie publikuje informacje o swoich decyzjach na stronie internetowej Urzędu Miasta;

4)     sporządza – w podziale na Kategorie – ostateczne listy zadań odrzuconych i dopuszczonych do głosowania;

5)     publikuje listy na stronie internetowej Urzędu Miasta;

6)     rozstrzyga wątpliwości co do interpretacji niniejszych zasad.

§4

Wybór zadań do realizacji

 1. Wyborze zadań do realizacji – w drodze bezpośredniego głosowania – decydują mieszkańcy którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 16 lat oraz są zameldowani na terenie miasta Rzeszowa.
 2. Formularz karty do głosowania można pobrać ze strony internetowej www.rzeszow.ploraz w punktach głosowania, o których mowa w §2 ust. 1.
 3. Głosowanie w formie papierowej polega na wypełnieniu wymaganych rubryk w karcie do głosowania i dostarczeniu do Urzędu Miasta na jeden z poniższych sposobów:

–  wrzucenie do urny w jednym z punktów głosowania;

–  zeskanowanie i przesłanie pocztą elektroniczną na adres rbo@erzeszow.pl;

–  wysłanie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Rzeszowa (ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów) z dopiskiem na kopercie „Rzeszowski Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”, za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę stempla pocztowego.

 1. Oddanie głosu w formie elektronicznej realizuje się poprzez wejście na stronę internetową http://bip.erzeszow.pl/budzetobywatelskii postępowanie zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją. Instrukcja zostanie również podana do publicznej wiadomości nie później niż lista zadań do głosowania.
 2. Każdy może oddać głos na maksymalnie 2 różne zadania z dowolnej Kategorii, poprzez wpisanie numerów zadań. Dwukrotne wybranie tego samego zadania będzie potraktowane jako jeden głos. W razie wybrania tylko jednego zadania należy w pustej kratce postawić krzyżyk.
 3. Prezydent zapewni dostarczenie urn dla wszystkich punktów głosowania oraz bezpieczny odbiór głosów i dostarczenie ich komisji skrutacyjnej.

§5

Ustalenie wyników głosowania

 1. Wyniki głosowania ustala komisja skrutacyjna powołana przez Prezydenta Miasta spośród pracowników Urzędu Miasta. W jej skład mogą wejść przedstawiciele rad osiedli oraz radni Miasta Rzeszowa. Komisja skrutacyjna oblicza ilość głosów uzyskanych przez poszczególne zadania w każdej Kategorii i ustala listę zadań, które zdobyły kolejno największą liczbę głosów.
 2. Do realizacji zostaną przyjęte te zadania, które w swojej Kategorii uzyskały największą liczbę głosów w ramach środków przeznaczonych na RBO. W przypadku równej liczby głosów, kolejność umieszczenia zadania na liście ustali Komisja poprzez głosowanie. Jeżeli środków przeznaczonych na RBO nie wystarczy na realizację zadań istotnych z punktu widzenia interesów mieszkańców Miasta Rzeszowa, wysokość tych środków może być, na wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa, podwyższona przez Radę Miasta Rzeszowa.
 3. Wyniki głosowania w ramach RBO opublikowane zostaną na stronie internetowej www.rzeszow.pl.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie zadania w ramach RBO lub udział w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach RBO jest Prezydent Miasta Rzeszowa, Urząd Miasta Rzeszowa, 35 – 064 Rzeszów, Rynek 1.
 3. Celem zbierania danych osobowych w ramach RBO jest w szczególności możliwość zweryfikowania czy osoby zgłaszające propozycję zadania lub uczestniczące w głosowaniu w ramach RBO są do tego uprawnione. Odbiorcami tych danych będą pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa oraz osoby biorące udział w opiniowaniu zgłoszonych propozycji zadań.

Osoby zgłaszające propozycję zadania lub uczestniczące w głosowaniu w ramach RBO mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.